VävnadsrådetIntresse-anmälan till:
EDHEP European Donor Hospital Education Programme
2021-10-07 - 2021-10-08, 09:00-15:30
Plats: Friiberghs Herrgård, Friiberghs Herrgård, 749 62 Örsundsbro

 

Vad är EDHEP?

EDHEP är ett seminarium i interaktiv form för läkare och sjuksköterskor som möter och tar hand om sörjande närstående, och som har till uppgift att utreda frågan om donation. Kursen bygger på ett aktivt deltagande och interaktion mellan deltagare och seminarieledare. För att ni som deltagare ska få ut så mycket som möjligt av kursen är det av stor vikt att ni är närvarande hela dagarna.

Om du nyligen har drabbats av sorg eller annan kris avråder vi dig att delta i EDHEP.

Syfte

• Att öka medvetenheten om hur sjukvårdspersonalen använder sig själva, sina egna kunskaper och erfarenheter i mötet med människor i kris.

• Att öka insikten om hur personalen kan underlätta närståendes möjlighet till krisbearbetning.

• Att träna förmågan att ge dödsbesked och samtala om donation.

Kursinnehåll

• Känslor som väcks vid förlust av närstående.

• Personliga och professionella reaktioner som väcks vid mötet med sörjande människor.

• Vägar för läkare och sjuksköterskor att stödja och ta hand om närstående i svåra och krisartade situationer som exempelvis plötsliga och oväntade besked/dödsfall.

• Att skilja på personliga reaktioner och ett professionellt bemötande.

• Närståendes erfarenheter och tankar.

• Rollspel.

• Lagstiftning och föreskrifter. 

Kursledning

Seminarieledarna har skilda bakgrunder och de är verksamma som psykologer, kuratorer, sjukhuspräster, läkare, sjuksköterskor, koordinatorer, men alla är på ett eller annat sätt verksamma inom donationsfältet. 

Målgruppen

Läkare och sjuksköterskor inom intensivvård (IVA, Niva, Thiva, Biva, Briva och ECMO) som möter och tar hand om sörjande närstående. Blivande samt nytillträdda donationsansvariga prioriteras.

Kursen är öppen för ovanstående sökande från hela landet.

EDHEP ingår som delmål i ST-utbildningen


Anmälan och bekräftelse 

Besked om att du har en plats på kursen får du efter att sista anmälningsdatum har passerat. Anmälan är bindande när du har fått den bekräftad.

Kursen kan komma att ställas in med 6 veckors varsel pga. av rådande läge gällande COVID-19.

Kursledningen eftersträvar en deltagargrupp som är jämnt fördelad och rättvis både geografiskt och professionellt och platserna fördelas efter detta. Om möjligt vill vi gärna att en läkare och sjuksköterska från respektive sjukhus anmäler sig till samma kurstillfälle

Arrangör:  OFO Mellansverige

Eventuella frågor angående kursinnehåll besvaras av:
Transplantationskoordinator,  Karin Lindh, Akademiska sjukhuset karin.lind@akademiska.se 

Vid frågor angående anmälan, kontakta Catharina Lindborg, catharina.lindborg@skane.se, Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet.

Vid specifika önskemål gällande deltagande i kursen måste utbildningssamordnaren kontaktas.

 

Väl mött till EDHEP 

KursinformationSedan 25 maj 2018 gäller GDPR, General data protection regulation.
Denna kurs/konferens/utbildning/event administreras av Vävnadsrådet som är personuppgiftsansvarig. Personuppgifterna samlas in i syfte att genomföra kurs/konferens/utbildning/event. Uppgifterna kan komma att delas med tredje part, som t ex leverantörer, anläggningar där event genomförs, talare och övriga deltagare på eventet. Vävnadsrådet har en kursdeltagarförteckning omfattande avdelning/sjukhus, fakturaadress, kursdeltagarnas namn, telefonnummer, e-postadress, befattning/yrke, allergier/specialkost och tidigare utbildningar inom donation.
Lagringstid
Dina personuppgifter kommer att behandlas så länge det finns ett behov utifrån det ändamål som uppgiften behandlas för. Uppgifter om allergier/specialkost raderas direkt efter avslutad kurs. Därefter kommer dina personuppgifter antingen att gallras eller lagras för arkivering, enligt arkivlagen.
Önskemål om radering eller ev. andra synpunkter kan framföras till undertecknad.
Catharina Lindborg
Nationell utbildningssamordnare,
Vävnadsrådet
E-postadress
Catharina.lindborg@skane.se


EDHEP European Donor Hospital Education Programme

Datum:
2021-10-07 - 2021-10-08, 09:00-15:30

Adress:
Friiberghs Herrgård, Friiberghs Herrgård, 749 62 Örsundsbro
Vägbeskrivning

Platser:
16 kursdeltagare totalt per kurstillfälle. 

Sista anmälningsdag:
2021-08-12

Kontaktinfo:
Catharina Lindborg,
Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet
Catharina.Lindborg@skane.se

Betalningsansvarig
 
Ange fullständig fakturaadress eller e-fakturaadress
 
Deltagare