BAM - Utbildning

Skicka intresseanmälan här

Utbilda utför företagsanpassade BAM-utbildningar enligt Prevent-modellen.
När tillräckligt många deltagare är anmäld kan vi arrangera en öppen utbildning

Kursinnehåll

Utbilda utför BAM-utbildning enligt Prevents modell (utdrag från Prevent):

Utbildningen Bättre Arbetsmiljö – BAM är producerad av arbetsgivare och arbetstagare tillsammans. Utbildningen ger ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete och utvecklar deltagarnas förmåga till eget lärande.

För att bättre möta framtidens behov och krav behöver alla medarbetare ha grundläggande arbetsmiljökunskaper. Hur mycket kunskaper och vilka avgörs av företagets eller organisationens verksamhet och av medarbetarnas funktion och arbetsuppgifter.

Kunskapsutvecklingen inom arbetsmiljöområdet är snabb. För att arbeta med arbetsmiljöfrågor krävs en bred kompetens, förmåga till självständigt lärande och ett kritiskt förhållningssätt.

Bättre Arbetsmiljö – BAM ger deltagarna kunskaper om lagar och bestämmelser om arbetsmiljö och säkerhet. Deltagarna får också en större förståelse för arbetsmiljöns betydelse för individ, företag och samhälle. Utbildningen tar även upp hur det är möjligt att påverka sin egen och andras arbetsmiljö för att förhindra psykisk och fysisk ohälsa och medverka till goda arbetsförhållanden.

Varianter av BAM
Utbildning i Bättre arbetsmiljö – BAM genomförs som öppen-, företagsanpassad- och distansutbildning. Det är också möjligt att komplettera en tre-dagars utbildning med dag fyra och fem för att fördjupa kunskaperna ytterligare. Det finns också en fem-dagars utbildning för specifika branscher.

Målgrupp
Chefer, arbetsledare, skyddsombud, andra fackliga företrädare och andra som utifrån sin funktion har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras.

Utbildningens mål
Det övergripande målet är att deltagarna ska utveckla ett förhållningssätt och få kunskaper om metoder och arbetssätt för att kunna utföra arbetsmiljöarbete. Deltagarna ska kunna

1. Samverka i arbetsmiljöfrågor:

ha kännedom om lagar, regelverk, avtal och föreskrifter kring förhållanden som påverkar arbetsmiljön
ha kännedom om aktörernas roller, samverkan och ansvar,
initiera/medverka i arbetsmiljöarbete

2. Undersöka risker och medverka till att genomföra förebyggande insatser:

identifiera faktorer som främjar en bra arbetsmiljö
identifiera faktorer som är negativa för arbetsmiljön,
ha kännedom om förebyggande insatser och hur man kan genomföra det förebyggande arbetet

3. Följa och överblicka sambandet mellan en bra arbetsmiljö och verksamhetens utveckling:

förstå sambandet mellan en bra arbetsmiljö och verksamhetens utveckling,
förstå hur kunskaperna om arbetsmiljön kan omsättas praktiskt,
utvärdera/följa upp resultatet av åtgärder

4. Söka vidare information och kunna omsätta den i det dagliga arbetsmiljöarbetet:

formulera frågor relaterade till olika arbetsmiljösituationer
veta var man söker information/kunskap inom arbetsmiljöområdet
ta kontakter för att få mer information/kunskap.

För att uppnå utbildningens övergripande mål övar deltagarna på färdigheterna att:

lära nytt
kommunicera och samarbeta
förstå sammanhang
agera och ställa rätt frågor.

Arbetsmetod
Utbildarna varvar grupparbeten med fall som beskriver olika arbetsmiljösituationer med föreläsningar. Grupparbetena ska efterlikna arbetssättet för hur arbetsmiljöfrågor hanteras ute på arbetsplatserna.

Branschanpassa Bättre Arbetsmiljö
I branscher med särskilda behov kan det vara lämpligt att komplettera med eget material som fokuserar på branschspecifika risker. Det finns material och anpassade fallbeskrivningar för ett flertal branscher, såsom apoteksbranschen, bussbranschen, djursjukvård, energibranschen, gruvindustrin, handeln, hotell och restaurang, hästnäringen, livsmedelsbranschen, massa- och pappersindustrin, måleri, motor, plåtverkstad, sågverk, stålindustri samt träindustri.

Vi har inga kurser inplanerade, men skicka en intresseanmälan så kan vi ordna en anpassad utbildning till er !